Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Ea Kar

Căn cứ Thông tư 17/2012/TT BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về dạy thêm, học thêm;
Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
UBND huyện Ea Kar ban hành công văn số 584/CV-UBND ngày 22/06/2017 về việc tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Ea Kar